پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده پرسشنامه ای است که قبلا توسط محققان طراحی شده و در تحقیقات علمی مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی و دقت آن تایید شده است.

پروگرافر مرجعی برای دانلود انواع پرسشنامه های استاندارد در ایران می باشد که برای رشته های مختلفی طراحی شده و توسط محققان مختلف مورد تایید قرار گرفته اند. پرسشنامه ابزاری برای انجام تحقیق در رشته های مختلف از جمله رشته مدیریت، رشته های روانشناسی و علوم تربیتی، رشته های مهندسی عمران و … می باشند.

در پروگرافر شما می توانید انواع پرسشنامه های طراحی شده را که حاصل تحقیقات و مطالعات مختلف پژوهشگران است مشاهده کنید و با دانلود پرسشنامه های هنجار شده بتوانید ابزاری مناسب برای تحقیقات خود فراهم سازید. همه این پرسشنامه ها توسط کارشناسان بررسی و اعتبارسنجی شده و مورد تایید قرار گرفته اند.

زمانی که یک محقق تصمیم میگیرد تا تحقیقی را انجام دهد و ابزار جمع اوری اطلاعات وی پرسشنامه است دو راه پیش رو دارد :

1- طراحی پرسشنامه توسط خود محقق که به آن پرسشنامه محقق ساخته می گویند

2- استفاده از پرسشنامه های هنجار شده یا استاندارد که قبلا توسط محققان طراحی شده و روا، پایا و دقیق باشد و نیازی به صحت سنجی و بازطراحی نداشته باشد و محقق از اعتبار آن اطمینان داشته باشد.

در پروگرافر تمام پرسشنامه های طراحی شده روا، پایا و دقیق می باشند و استاندارد هستند و با شیوه نمره گذاری کامل، توضیحات کامل در مورد طراح پرسشنامه و تحقیقاتی که این پرسشنامه ها را مورد استفاده قرار داده اند ارائه می شود و دارای منبع می باشد همچنین میزان  روایی و پایایی هر پرسشنامه نیز ارائه شده است.